Бурятский словарь переводчик тема моя семья

На сайте вы сможете ознакомиться с «Бурятский словарь переводчик тема моя семья» в FB2, JAR, TXT, DJVU, EPUB, LIT, AZW3, PRC CHM, RTF, TCR, МОВІ, isilo, HTML, PDF, LRF, DOC! Эжымни тоонтоео панадаг, тиигээд намда хоорэдэг. Дуу хубуумни бишыхан ,пая гурбатай болоо. Абымнай хугшэн эжы Мария Халтановна наян табатай, ажалай ветеран, Эрхуу хотодо басагандаа ажапуудаг.

Манайдаа айлшаар ерэхэдээ хододоо бэлэг, конфетэ, печени асардаг. Бидэ ерэхыень хододоо хулеэдэгбди. Эжымни буряадшье, кореиншье эдеэ бэлдэжэ шададаг. Эгээ дуратаймнай бууза, хорото салаадууд ,ба талхан хилээмэнууд. Эжымнай унеэ паажа пураа, сагаан эдеэ наймаалжа шадана, огород бэрхээр пуулгана.

One more step

Абамнай тракторта пуугаад газар хахална, ногооо сабшана,олон унеэ удхоонэ. Бидэ юугээршье дутана угыбди. Манай гэр булэ эбтэй, худэлмэришэ. Эжы аба хоернай угаа бэрхэ, манаа ехэ дуратай. Бидэ аба эжыгээрээ ехэ омогорхонобди. Хододоо наран байг, Хододоо эжы абамнай байг гэжэ панадагби. На основе данного алфавита развивались письменность и литература до года, когда был осуществлен переход на латиницу.